top of page

Siliconenspray legt een smeer- en beschermingslaag op behandeldeoppervlakken. Vocht en vuil hechten hierdoor niet aan ritssluitingen, tentrails,portierrubbers, kettingen, tandwielen en derailleurs van rijwielen en motoren.Opbrengen vanaf ca. 30 cm. Gevaar Bevat pentaan. Zeer licht ontvlambareaerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Kan slaperigheidof duizeligheid veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in deluchtwegen terechtkomt. Giftig voor in het water levende organismen, metlangdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking ofhet etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte, heteoppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet in een open vuur of opandere ontstekingsbronnen spuiten. Spuitnevel niet inademen. NA INSLIKKEN:onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. NA INADEMING: hetslachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die hetademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een artsraadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturenboven 50 °C/122 °F. Op een goed geventileerde plaats bewaren. De inhoud ende verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationalevoorschriften. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarstenhuid veroorzaken.n

silconenspray

Productcode: 1731177396
€ 9,95Prijs
    bottom of page